Älgförvaltningen

Den nya älgförvaltningen ska vara ekobaserad och adaptiv. Varje älgförvaltningsområde ska förvalta en älgstam i ett samarbete mellan jägare och markägare.
Betande älg
Syftet med den nya älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurser och som tar hänsyn till viktiga allmänna intressen som rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog samt inverkan på den biologiska mångfalden. Detta ska ske i samverkan mellan myndigheter, organisationer, markägare och jägare som tillsammans ska skapa en uthållig älgförvaltning.