Älgstam av hög kvalitet

En älg med horn som står i skog och kollar mot kameran.
Foto: Erik Karits, Pixabay

Syftet med en adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltning är att skapa

  • en livskraftig älgstam av hög kvalitet
  • en produktionsanpassad älgjakt
  • en älgstam i balans med betesresurserna på lång sikt.

För att få en hög kvalitet på älgstammen behöver förvaltningen se till så att älgstammarna lever i balans med de betesresurser som finns. De behöver även ta hänsyn till viktiga allmänna intressen som rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog samt inverkan på den biologiska mångfalden.

För att få en älgstam med hög kvalitet som är i balans med betesresurserna så behöver myndigheter, organisationer, markägare och jägare samverka för att tillsammans skapa en uthållig älgförvaltning. Det behövs därför olika system för att samla in bra data och kunskapsunderlag för detta. På Älgdata samlar vi in data från olika system som kan underlätta för detta arbete.

Det finns även lagar och förordningar som styr älgförvaltningen.

Jaktlagen, Riksdagen.

Jaktförordningen, Riksdagen.

Föreskrifter om jakt efter älg och kronhjort, Naturvårdsverket.